Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme (GDPR)

Az 1. PLASTCOMPANY, spol. s r.o., cégjegyzékszám 29316359, mely Csehországban, 619 00 Brno, Bohunická 728/24a címen bejegyzett társaság, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv visszavonásáról (továbbiakban “GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot teszi közzé.

A rendelet 12 sz. és következő cikkei értelmében a következő tájékoztatást nyújtja az érintett személyek tudtára:

  • Az adatkezelő neve 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o., cégjegyzékszám 29316359, mely Csehországban, 619 00 Brno, Bohunická 728/24a címen bejegyzett társaság, email címe: info@1plastcompany.cz.
  • Az adatkezelő az átadott adatokat a törvényi előírásoknak és a felek szándékának megfelelő adásvételi szerződés előkészítése, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumok (számlázás, adózás, könyvelés) összeállítása során használja. A személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi.A személyes adatokat az adatkezelőn kívül csak illetékes hatóságok, különös tekintettel bíróságok, rendvédelmi szervek (rendőrség és ügyészség), kizárólag a jogszabályok által meghatározott mértékben és keretek között kaphatják meg az adatkezelőtől.
  • Az adatkezelő nem bocsát bárminemű személyes adatot harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek rendelkezésére.
  • A személyes adatokat az adatkezelő csak a székhelyében érvényes jogszabályok által előírt időszak folyamán kezeli és őrzi meg (10 évvel azon adózási időszak befejezésig, amelyben az adófizetési kötelesség keletkezett).
  • Az érintett az adatkezelőtől kérheti a hozzáférést a róla kezelt személyes adatokhoz, igényelheti az adatok kiegészítését, kijavítását, törlését vagy a feldolgozás korlátozását, amennyiben e jogosultság nem ütközik az adatkezelő törvényes kötelezettségeivel. Az érintettnek jogában áll panaszt nyújtani a felügyeleti hatósághoz.
  • A személyes adatok gyűjtése és kezelése jogos érdekből történik. Abban az esetben, ha az érintett nem nyújtja át személyes adatait az adatkezelő számára, az adatkezelő nem tudja teljesíteni szerződéses és jogi kötelezettségeit.
  • Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.
  • Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti jogcímtől eltérő módon nem kezeli.
  • Az érintett az adatkezelőtől igényelhet visszaigazolást, kezelésre kerültek-e az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai, amennyiben igen, jogában áll hozzáférést szerezni az ilyen személyi adatokhoz és a fenti információkhoz.
  • A kezelt személyes adatok ismételt másolatainak kiállítása díjköteles lehet.

Az géppel olvasható formátumban megadott személyes adatok kezelése automatizált módon történik, a géppel nem olvasható nyomtatott formában megadott személyes adatok kezelése viszont nem automatizált módon.

A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az adatkezelő zárt helységben lévő zárt szekrényben tartja. A személyi számítógépek jelszókkal és antivírus programokkal vannak védve. Az adatkezelő olyan belső előírásokat is elfogadott és érvénybe léptetett, amelyekben minden alkalmazott részére szigorúan megszabta a személyes adatokkal való bánásmódot.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.